Lütfen bekleyiniz...

Aydınlatma Metni

REİSOĞLU İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ‘’KVKK’’ uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında; şirketimiz Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 7.Sokak No:2 Nilüfer / BURSA adresinde mukim, 0734006019900010 Mersis nolu Reisoğlu İplik Ve Mensucat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz kanun ve aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6.maddeleri gereğince kişisel verilerin işlenebilmesi için şahsınızın açık rızası gerekmektedir. Ancak 5. maddenin 2. fıkrası kapsamında aşağıdaki hallerde açık rıza aranmayacağı belirtilmiştir.

 

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6698 Sayılı Kanun 6.madde kapsamında ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veriler olup ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği gibi işlenmesi sırasında Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması zorunludur.

 

Tüm bunlara göre kişisel verileriniz şirketimizce;  Mal ve Hizmet Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz; kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet alınan kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirketimizce;ilgili kişinin kendisinden, elektronik posta yolu ve/veya matbu formlar, dilekçeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak bildirimler kanalıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak fiziki ve/veya dijital ortamlardan toplanabilecektir.

 

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.maddeleri gereğince aşağıda belirtilenler kapsamında işlenebilecektir.

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

6698 Sayılı Kanun 6.madde kapsamında ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veriler olup ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği gibi işlenmesi sırasında Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması zorunludur. Kanunun 6.maddesi kapsamında kalan özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanız bulunması şartı ile işlenebilecektir.

5. KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimize başvurarak,

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  İşlenmişse bilgi talep etme,

ü  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

ü  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

ü  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan düzeltme ve silinme/yok edilme işlemlerin bildirilmesini isteme,

ü  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı; işbu aydınlatmanın ekinde bulunan başvuru formu ile veya yazılı olarak Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 7.Sokak No:2 Nilüfer / BURSA adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla, elektronik imzalı reisogluiplik@hs03.kep.tr KEP veya kisiselveri@reisoglu.net adresine veya daha önce şirketimize bildirdiğimiz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak sureti ile kisiselveri@reisoglu.net adresine  kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

           

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilendire; www.modafabrik.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu adresinden ulaşabilirsiniz.

EK: Başvuru Formu

REİSOĞLU İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAŞVURU FORMU

1. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı

 

 

Kimlik Numarası

 

Pasaport Numarası

(Yabancılar için)

 

Telefon Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

Adres

 

 

 

Şirketimiz ile olan İlişkiniz

 

İlişkiniz devam ediyor mu?

 

 

2. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirket, veri sorumlusu sıfatını haiz olup, 11. maddesine göre Şirket’ten talep edebileceğiniz haklar aşağıdaki gibidir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; başvuruda bulunan kişi yalnızca kendisi adına başvuruda bulunabilecek olup, Şirket tarafından başvurunun, başvuru sahibi tarafından başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir. Bu nedenle; Şirket kimlik doğrulaması için başvuru sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir.

Lütfen ilgili madde uyarınca hangi taleplerde bulunduğunuzu ilgili bölüme (x) işareti koyarak belirtiniz.

 

Talep

(x)

Talep

(x)

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 

KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle ilgili kişinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara işbu Formun devamında yer alan ilgili sayfada veya ayrı bir dilekçede yer verebilirsiniz. Detaylı açıklamalarınızın yazılı bulunduğu dilekçeniz ya da işbu form ekinin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

3. BAŞVURU YOLLARI

KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form veya işbu form ile istenen bilgilere havi dilekçe ile aşağıdaki tabloda yer alan açıklamalar doğrultusunda Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Vekaleten yapılan başvurularda; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan hakların kullanılması, başvurularına yapılması, ilgili cevapların teslim alınması, her türlü yazışmanın yapılması” yetkisini içeren noter onaylı vekaletname örneğine başvuru ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Bizzat elden teslim edilmek üzere yazılı olarak

 

Minareliçavuş OSB Mah. Mavi Cadde 7.Sokak No:2 Nilüfer / BURSA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Mektuplu yazılı olarak

Minareliçavuş OSB Mah. Mavi Cadde 7.Sokak No:2 Nilüfer / BURSA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yolu ile

reisogluiplik@hs03.kep.tr

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza veya mobil imza yolu ile

reisogluiplik@hs03.kep.tr

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Talebi” yazılacaktır.

Daha önce Şirketimize bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan başvurucuya ait elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Talebi” yazılacaktır.

 

Şirketimize yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Posta ile gönderilen başvurularda, evrakın veri sorumlusuna veya temsilcisine tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuruya cevabımız, işbu başvuru formunda bulunan ‘Başvuru Sahibinin Beyanı’ başlıklı alanda işaretlemiş olduğunuz şekilde gönderilecektir.

Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda işaretlediğim ve detayını belirttiğim talepler doğrultusunda, Reisoğlu İplik Ve Mensucat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

           Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

           Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

           Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Bu gereklilik aile yakınları için de geçerlidir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Bu başvuru formu ile tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Reisoğlu İplik Ve Mensucat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin

Adı-Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmzası

 

 

Ek-1; Detaylı Açıklamalar Formu

Ek-1; Detaylı Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad – Soyad

Tarih – İmza